O nas


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, przekaż nam 1%:

nasz KRS: 0000198087

nasz NIP: 682 166 83 92

Zespół Placówek Caritas Kieleckiej w Proszowicach działa od lutego 2000 roku.

Jest kontynuacją działalności Domu Brata Alberta prowadzonego od 1991 roku przez Zarząd Krakowski Polskiego Czerwonego Krzyża.

Caritas w Proszowicach to placówka wielofunkcyjna, świadcząca pomoc:

  • niepełnosprawnym
  • rodzinom wielodzietnym
  • rodzinom niepełnym
  • chorym
  • bezdomnym
  • dzieciom w potrzebie
  • oraz innym znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej i materialnej

Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Zwiedzanie Ogrodu Biblijnego codziennie w godzinach otwarcia placówki oraz w soboty i niedziele w miesiącach letnich od 16.00 do 20.00.

Zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 12 386 10 53.
Zapraszamy na Facebook'a

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach, przy ul. Jana Pawła II 3, reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Caritas Diecezji Kieleckiej, są następujące:
Anna Masierak, email: prawnik4.kielce@caritas.pl, tel.: 41 344 52 82 ww. 225

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy:
- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
- z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
- z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.caritas-proszowice.eu/

Zespół Placówek Caritas w Proszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Caritas Proszowice.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-04-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;.

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
- poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Wałęza, dbra.proszowice@caritas.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 386 10 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy 3 Maja 2 w Proszowicach

Budynek murowany, trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem i podpiwniczony.
Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a w windach i przy wejściach do pomieszczeń i toalet. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu lub pojazdu przez osoby niepełnosprawne na parkingu placówki.
Do budynku można wejść po ośmiu stopniach lub znajdującą się z boku pochylnią dla wózków z poręczami.
Drzwi w budynku są przeszklone, nie otwierają się automatycznie. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły. Istnieje możliwość skorzystania z dzwonka przy drzwiach. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Istnieje możliwość skorzystania z windy. Drzwi musisz otworzyć ręcznie
Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze.

Budynek przy ulicy Kolejowej 4 w Proszowicach

Budynek murowany, trzykondygnacyjny i niepodpiwniczony.
Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a przy wejściach do pomieszczeń i toalet. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu lub pojazdu przez osoby niepełnosprawne na parkingu placówki.
Do budynku można wejść po dwóch stopniach lub znajdującą się z boku pochylnią dla wózków z poręczami.
Drzwi w budynku są przeszklone, nie otwierają się automatycznie. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły. Istnieje możliwość skorzystania z dzwonka przy drzwiach. Wszystkie korytarze są dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Istnieje możliwość skorzystania z windy. Drzwi windy otwierają się automatycznie. Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a. W windzie są komunikaty głosowe.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze.