O nas


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, przekaż nam 1%:

nasz KRS: 0000198087

Zespół Placówek Caritas Kieleckiej w Proszowicach działa od lutego 2000 roku.

Jest kontynuacją działalności Domu Brata Alberta prowadzonego od 1991 roku przez Zarząd Krakowski Polskiego Czerwonego Krzyża.

Caritas w Proszowicach to placówka wielofunkcyjna, świadcząca pomoc:

  • niepełnosprawnym
  • rodzinom wielodzietnym
  • rodzinom niepełnym
  • chorym
  • bezdomnym
  • dzieciom w potrzebie
  • oraz innym znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej i materialnej

Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Zwiedzanie Ogrodu Biblijnego codziennie w godzinach otwarcia placówki oraz w soboty i niedziele w miesiącach letnich od 16.00 do 20.00.

Zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 12 386 10 53.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach, przy ul. Jana Pawła II 3, reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Caritas Diecezji Kieleckiej, są następujące:
Anna Masierak, email: , tel.: 41 344 52 82 ww. 225

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy:
- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
- z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
- z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.